Запровадження проектів міжрегіональної співпраці та соціального партнерства

До уваги органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання району

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України. Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державно-приватне партнерство», Закону України «Про державну службу», Закону України «Про споживчу кооперацію», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, Рада голів державних адміністрацій підтримала створеній проекту міжрегіонального співробітництва, соціального партнерства та розвитку міжвиробничої кооперації між господарюючими суб'єктами (підприємцями, підприємствами, органами влади, установами, організаціями тощо) на офіційному веб-сайті РГДА.

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення економічних питань, зокрема:

- соціально-економічного розвитку відповідних територій;

- управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;

- промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;

- зовнішньоекономічної діяльності;

- соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Згідно з ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації наділені владними повноваження в галузі соціально-економічного розвитку, зокрема:

- забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

- складає необхідні для управління соціально-економічним розвитком відповідної території баланси трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; визначає необхідний рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; приводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб;

- розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування.

Переваги участі у проекті для адміністрацій та підприємств:

1. Започаткування нових відносин державного і приватного партнерства.

2. Створення інформаційного майданчика міжрегіональної та міжвиробничої кооперації.

3. Стимулювання виробництва місцевих товаровиробників без залучення інвестицій.

4. Відродження реального сектору економіки.

5. Створений нових робочих місць.

6. Суттєве збільшення доходної частини бюджету.

7. Можливість покращити соціальну інфраструктуру.

8. Підвищення соціальних стандартів та нормативів для населення.

9. Доступ до міжнародних «зачинених» (захоплених) ринків.

10. Отримання доступу до нових технологій.

11. Зниження платіжного дефіциту в балансі від імпортних товарів.

Сприяння місцевої державної адміністрації в галузі соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці є безпосереднім повноваженням держадміністрації згідно з чинним законодавством.

Взаємодія та співробітництво між місцевими державними адміністраціями та приватними партнерами може відбуватися згідно з Законом України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI.

З метою покращення соціально-економічного стану працівників місцевих державних адміністрацій створення єдиного майданчика міжрегіонального співробітництва, соціального партнерства та розвитку міжвиробничої кооперації надасть можливість отримувати інформацію про товари або послуги безпосередньо від виробників цих товарів. Що в свою чергу значно зменшує вартість товару для кінцевого споживача.

Використання отриманої інформації профспілками державних службовців, відповідно до ст. 23 Закону України «Про професійні спілки. їх права та гарантії діяльності», згідно з якою профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, надасть можливість зменшити витрати на придбання необхідних товарів та заощадити грошові кошти працівників у разі формування замовлень певних товарів для членів профспілки.

Залучення профспілкових організації до участі у проекті не є порушенням чинного законодавства, та не суперечить вимогам Конституції України, законам України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Участь підприємств та організацій у запропонованому проекті безкоштовна та не потребує залучення додаткових коштів.

Пропонуємо скористатися даною інформацією з метою покращення соціально-економічного становища адміністративно-територіальної одиниці, працівників та інших верств населення.