Утримання полігонів твердих побутових відходів

З  метою  встановлення  єдиних  правил для  суб’єктів господарювання  незалежно  від  форми  власності, які  здійснюють діяльність, пов’язану з  експлуатацією  та утриманням  полігонів  побутових  відходів, наказом  Міністерства з питань житлово-комунального  господарства  України  від 01.12.2010 року № 435 затверджено  Правила  експлуатації  полігонів  побутових  відходів.

         Згідно з п.1.3  Правил  полігон  побутових  відходів – інженерна  споруда, яка призначена для захоронення  побутових  відходів, яка  запобігає негативному  впливу  на  навколишнє  природне середовище і  відповідає  санітарно-епідеміологічним і екологічним  нормам.

         Правилами  встановлено  вимоги  щодо експлуатації  та  утримання  полігонів  побутових  відходів, зокрема:

  • для  кожного  полігона  побутових  відходів  відповідно  до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи  проектування»  має бути  розроблена  інструкція  з експлуатації  полігона, що враховує  специфіку  виробництва,  наявність засобів  механізації  і ресурсів  для  виконання  робіт;
  • на  полігон, прийнятий  в  експлуатацію,  повинен  бути  паспорт  місця  видалення  відходів  відповідно  до  порядку  ведення  реєстру  місць  видалення  відходів, затвердженого  постановою КМУ  від 03.08.1998 року № 1216;
  • на  полігонах  побутових  відходів  мають  бути  розроблені  щорічні  технологічні  плани  організації  робіт із  захоронення   відходів, на  яких   позначаються  робочі  карти.
  •  

Згідно зістаттею 21 ЗаконуУкраїни «Про відходи»органимісцевогосамоврядування усферіповодженнязвідходамизабезпечуютьстворенняполігонів для їх захоронення; вирішенняпитань щодорозміщеннянасвоїйтериторіїоб’єктівповодженнязвідходами; здійсненняконтролю зараціональнимвикористаннямтабезпечнимповодженням звідходамина своїйтериторії; ліквідаціюнесанкціонованихінеконтрольованихзвалищвідходів.

Статтею 20 ЗаконуУкраїни«Провідходи» встановлено, що до повноваженьмісцевихдержавнихадміністрацій у сферіповодження з відходаминалежить здійсненняконтролю задіяльністюоб’єктівповодженнязвідходами; залученнятаоб’єднаннянадоговірнихзасадахкоштівпідприємств, установ, організаційта громадян, місцевогобюджетуі позабюджетнихфондів для фінансуваннянових, розширеннята реконструкціїдіючихоб’єктівповодження звідходами; складанняіведенняреєстру об’єктівутворення, обробленнятаутилізаціївідходіві реєструмісць видалення відходів; створенняполігонівдля їх захоронення; забезпеченняліквідації несанкціонованихі неконтрольованихзвалищвідходівсамостійноабозарішенням уповноваженихна теорганів; здійсненняконтролюзадодержаннямюридичнимитафізичнимиособамивимогу сферіповодженнязвиробничимитапобутовимивідходамивідповіднодо закону та розглядсправпроадміністративніправопорушенняабопередачаїхматеріалівнарозглядіншихдержавнихорганівуразіпорушеннязаконодавства провідходи.

 

 

Управління інвестицій, інфраструктури

та агропромислового розвитку

райдержадміністрації