Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату; управління економіки; відділів: у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, з питань надзвичайних ситуацій, архівного; служби у справах дітей райдержадміністрації

 1. Загальні положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення правильної організації праці, повного і раціонального використання робочого часу, належних, безпечних і здорових умов праці, своєчасності виплати заробітної плати.

2. Основні обов'язки службовців і державних службовців районної державної адміністрації

2.1.  Основними     обов'язками     службовців     і     державних     службовців райдержадміністрації є:

 1. дотримуватися Конституції України та інших актів законодавства України;
 2. працювати чесно і сумлінно, дотримуватися трудової та виконавської дисципліни ;
 3. постійно вдосконалювати організацію своєї праці та підвищувати професійну кваліфікацію;
 4. не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
 5. своєчасно і якісно виконувати розпорядження безпосереднього керівника, а також голови і заступників голови райдержадміністрації;
 6. заздалегідь повідомляти безпосереднього керівника про неможливість виконання отриманого доручення у повному об'ємі у визначені терміни;
 7. утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх службові обов'язки;
 8. дотримуватися у встановленому порядку належного зберігання матеріальних цінностей і документів
 9. зберігати державну таємницю, не розголошувати інформацію про громадян, що стала відома під час виконання службових обов'язків, а також іншої інформації, яка відповідно до законодавства не підлягає розголошенню;
 10. діяти у межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, що суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно у письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі, наполягання на його виконанні повідомити вищу за посадою особу;
 11. тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення та приміщення загального користування;
 12. дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;
 13. використовувати послуги телефонного зв'язку лише для службових потреб;
 14. дотримуватися етики поведінки державного службовця, а саме:
 15. шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури поведінки;
 16. не допускати дій та вчинків, що можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

2.2. Державному службовцю забороняється:

 1. брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють функціонування державних органів;
 2. вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища у корисливих цілях та у власних інтересах, а також дій, які згідно з законодавством вважаються корупційними;
 3. виявляти всупереч інтересам справи упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу, об'єднання громадян або конкретної особи;
 4. проявляти бюрократизм, відомчість і місництво.

3. Основні обов'язки керівників адміністрації

Керівники адміністрації зобов'язані:

 1. закріпити за кожним працівником робоче місце та належним чином організувати роботу працівників;
 2. забезпечити здорові та безпечні умови праці, намагатися поліпшувати їх та дотримуватись законодавства про працю;
 3. забезпечувати виплату заробітної плати у встановлені строки, але не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, а у тих випадках, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем - заробітну плату виплачувати напередодні;
 4. підвищувати роль морального стимулювання праці, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
 5. створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації державних службовців у навчальних закладах, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти;
 6. уважно ставитися до потреб і запитів працівників.

4. Робочий час та час відпочинку

Для працівників апарату райдержадміністрації встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.

Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину.

Робочий час працівників райдержадміністрації починається з 8-ї години ранку і закінчується о 17 год. 15 хв., у п'ятницю - о 16 год. Перерва на обід з 13 до 14 години.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника органу, у якому вони працюють , з'явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

Залишення працівником робочого місця без дозволу безпосереднього керівника не допускається.

Працівника, який з'явився на роботі у нетверезому стані, безпосередній керівник відсторонює від роботи й вносить пропозицію про притягнення до відповідальності.

Забороняється в робочий час відривати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати або змушувати їх виконувати громадські обов'язки чи здійснювати різного роду заходи, не пов'язані з їх діяльністю.

Службовцям та державним службовцям надається щорічна відпустка відповідно до чинного законодавства.

Працівникам за їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників апарату райдержадміністрації.

За рішенням керівника органу державні службовці можуть бути відкликані зі щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

5. Заохочення за успіхи в роботі

За сумлінне виконання трудових обов'язків. Тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:

 1. оголошення подяки;
 2. виплата грошової винагороди.

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, нагрудними знаками, присвоєння почесних звань.

Заохочення оголошуються розпорядженням голови райдержадміністрації в урочистій обстановці та заносяться до трудових книжок працівників.

6. Стягнення за порушення трудової дисципліни

Порушення трудової дисципліни, невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків та перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби,  а також за вчинок,  який  компрометує  працівника як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований лише один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

 1. догана;
 2. звільнення.

До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

 1. попередження про неповну службову відповідність;
 2. затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

При накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкість вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок і попередня робота та поведінка працівника.

Дисциплінарне стягнення накладається розпорядженням голови райдержадміністрації та повідомляється працівнику під розписку. Розпорядження доводиться до відома працівників райдержадміністрації.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допускав нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення (догана) заходи заохочення до працівника не застосовуються.